Garagestädning

Den 13e oktober är det dags för garagestädning. Fri parkering gäller på betalplatser denna dag för alla med garageplats, samt fri parkering på Lillåkersvägen(skogssidan).

Klicka här för att ta reda på mer information och veta vad du behöver hjälpa till med.

Otillgängliga lokaler

Gästlägenheten som finns på Lillåkersvägen 6B och aktivitetslokalen Tolvan som finns på Lillåkersvägen 12B, är tillsvidare otillgängliga. Vi återkommer när de åter är tillgängliga.

Bortrest? Rösta ändå! Gör så här!

Varje medlem har fått ett unikt poströstformulär hem i brevlådan. Poströsten kan lämnas på papper alternativt inscannad eller avfotograferad och skickad med e-post.

Om du är bortrest och inte kommer åt ditt original så finns en sista utväg. Maila 2020@brfkantarellen11.se och be om hjälp att ändå kunna rösta på distans.

Mailadressen går direkt och bara till den jurist som ska skriva protokoll. Han säkerställer att du är du och är röstberättigad medlem.

Sista dag att lämna eller maila poströst är fredag den 26 juni 2020. Röster som kommer in efter kl. 23.59 den 26 juni kommer inte att beaktas. Rösta nu!

Förtydligande om nej till att bordlägga motion om lägenhetsdörrar och postfack

En medlem bad styrelsen att förtydliga inför stämman vad som händer om ”Nej”-alternativet till 12. Motion om lägenhetsdörrar och postfack får majoritet.

I grunden finns tre sätt att rösta om motionen, att motionen ska bifallas (ja till motionens förslag), avslås (nej till motionens förslag) eller bordläggas (skjutas upp), som också är styrelsens förslag. 

För att motionen ska bifallas krävs att minst 2/3 av rösterna kryssar ”Nej” OCH under ”Övrigt” skriver ”ja till motion § 12”, ”bifall till motion § 12” eller motsvarande. Då ska styrelsen ansöka hos hyresnämnden om tillstånd till ingrepp i lägenheterna.

För att motionen ska avslås krävs att minst 1/2 av rösterna kryssar ”Nej” OCH under ”Övrigt” skriver ”nej till motion § 12”, ”avslag till motion § 12” eller motsvarande.

I annat fall kommer motionen bli bordlagd och frågan skjuts upp till ny stämma som inte hålls enbart genom poströstning. Styrelsen har uttryckt avsikten att återkomma med förslag till stadgeändring, om att låta föreningen överta lägenhetsdörrarna och underhållsansvaret samt föreslå en upprustning av dörrarna och posthanteringen. 

Svaret har granskats av den jurist som blir mötesordförande.

Så här blir poströster till stämman hanterade

Pappersröster kommer till förvaltaren på föreningskontoret, som förvarar dem tryggt. Styrelsen håller sig bort från kontoret till dess att detta är klart.

Förvaltaren lämnar sedan över rösterna till två jurister, en som blir mötesordförande och en som ska skriva protokoll. De är anställda av Fastighetsägarna, där föreningen är medlem. Personerna är inte bekanta för styrelsen sedan tidigare. Frågan gick först till HSB:s jurister, men den här gången kunde ingen av dem ta på sig uppdraget.

Röster per mail till 2020@brfkantarellen11.se går direkt och bara till den biträdande juristen (en av de två) och annars inte till någon annan.

Sista dag att lämna eller maila poströst är fredag den 26 juni 2020. Röster som kommer in efter kl. 23.59 den 26 juni kommer inte att beaktas.

De två juristerna kommer samla och öppna rösterna, stämma av mot röstlängden, gå igenom och sammanställa resultatet. Två medlemmar med integritet kommer kontrollräkna rösterna och justera protokollet.

Alla röster ska vara sparade, åtminstone så länge som resultatet kan bli formellt ifrågasatt. De kommer bli hanterade med sekretess och enligt instruktioner från juristerna.

Poströsta!

Våren har varit krävande för alla. Coronapandemin gör att det mesta blir lite svårare. Men i veckan blev revisorerna klara med sin granskning av verksamhetsåret 2019. Så nu finns det som behövs för en ordinarie föreningsstämma, under de former som omständigheterna tillåter.

Idag får medlemmar kallelse, motioner och poströstningsformulär i sin brevlåda. Samma skickas med post för bostadsrätter utan en delägare på adressen. Andra handlingar finns här på hemsidan:

Poströsterna ska ha kommit till föreningen senast fredag den 26 juni. Det är lätt att rösta. Formuläret beskriver hur du gör.

Styrelsen, valberedningen och revisorerna har lagt mycket tid och energi på stora och mindre utmaningar. Nu hoppas vi att många röstar. Då blir det säkert riktigt bra, också framåt.