Nyhetsbrev #2

Vi lever i en snabbt föränderlig tid, kantad av stora utmaningar på såväl lokal nivå som på det makroekonomiska och geopolitiska planet. Det är av största vikt att vi alla står enade och hjälps åt för föreningens bästa.

Ekonomin

En av de viktigaste uppgifterna i vår förening är förvaltningen av ekonomin. Föreningen har sedan ombildningen gjort betydande investeringar på våra fastigheter. En betydande del av finansieringen till investeringarna kommer från lån. Per sista december 2021 uppgick skuldsättningen till SEK 8.375:- per kvadratmeter med en räntekänsligheten beräknad till 19 %. Styrelsen arbetar löpande med att säkerställa en stabil ekonomi, på lång såväl som på kort sikt. I dessa tider med ökande elpris, hög inflation samt stigande räntor är det av yttersta vikt att vi alla hjälps åt för att hålla nere kostnaderna för vår förening. Avgifterna höjdes under föregående räkenskapsår med 15 %, dessutom ändrades avgifterna för parkeringsplatser som nu indexeras med 2 % årligen.

Avgifter

Styrelsen arbetar med olika scenarier kring avgifterna och återkommer med mer information när analyserna är genomförda. Viktigt att ha i åtanke är att den genomsnittliga bindningstiden för föreningens lån var två år per sista december under föregående räkenskapsår.

Elpriset

Det pris som föreningen betalar för elektriciteten vi konsumerar variera kraftigt över tid, med en stigande trend. Det gör att det skapas avvikelser mellan det pris föreningen betalar och det vi medlemmar betalar. Tanken är att föreningen ska gå ”plus-minus-noll” på elektriciteten. Givet detta kommer vi att se över möjligheten att justera detta på kvartalsbasis.

Lägenhetsdörrar och brandskydd

Styrelsen kommer under hösten ta fram ett gemensamt samköpserbjudande till de som önskar säkerhetsdörrar och/eller brandbox för brevlåda. Vänligen anmäl ert intresse (ej bindande) om ni är intresserade före den 28:e oktober 2022 till fastighetsägarna eller lägg en lapp i brevlådan utanför styrelserummet märkt ”Lägenhetsdörr/Brandskydd”. Skriv vad ni är intresserade av: ”Säkerhetsdörr” eller ”Säkerhetsdörr med brandbox” alternativt enbart ”Brandbox”. Glöm inte att ange namn, adress, lägenhetsnummer, telefonnummer samt e-postadress.

Kameraövervakning

Kameraövervakningen ses över runt om i vårt område för ökad trygghet.

Yttre och inre miljö

Vi alla bär ett gemensamt ansvar för att hålla vårt område helt och rent. Respektera anvisningarna i soprummet, felaktig avfallshantering kostar föreningen tiotusentals kronor. Grovsopor lämnas till Stockby Returpark, Stockbyvägen 3, Lidingö. Kostnader för skadegörelse och nedskräpning som kan knytas till individuella personer kommer faktureras vederbörande. I avtalet med Fastighetsägarna ingår ansvar för att den inre och yttre miljö följer föreskrifter och regelverk, samt att det fungerar så bra som möjligt så att vi kan vara stolta och trivas i vårt bostadsområde. Gör felanmälan till fastighetsägarna när ni ser avvikelser, skräp eller vid skadegörelse och klotter.

Styrelsen för HSB BRF Kantarellen 11

Sommar

Så var det sommar igen och med den kom äntligen solen och värmen.
Vi är många som är engagerade och har åsikter om vår bostadsrättsförening, vilket är bra och det var därför väldigt glädjande att se så många medlemmar trotsa värmen och närvara på den ordinarie föreningsstämman, som i år genomfördes lite senare än vanligt, nämligen den 28:e juni 2022.

Föreningstämman är föreningens högsta beslutande organ och där fastställs bland annat resultat och balansräkningen för föregående år samt beslutas om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, dessutom väljs styrelse, valberedning och revisor för nästkommande år.

Ovan nämnda är ett litet utdrag av vad som genomförs och beslutas på föreningsstämman och det är därför en av de viktigaste möten vi som bostadsrättsägare har att ta ställning till.
Totalt var ca 100 röstberättigade medlemmar närvarande på stämman och därtill tillkom även ca 40 fullmakter.

För att en ekonomisk förening ska fungera så demokratiskt som möjligt så är det viktigt att så många som möjligt deltar – vad säger ni, ska vi försöka dubbla antalet deltagare till nästa år?

Avslutningsvis ska nämnas att stämman tillstyrkte valberedningens förslag till ny styrelse och att det konstituerande styrelsemötet redan genomförts. Årsmötesprotokollet kommer publiceras senast tre veckor efter stämman

Ha nu en riktigt fin sommar!