Extra informationsmöte om ekonomin – om du missade det förra!

Söndagen den 3 december kommer vi att arrangera ett extra ekonomimöte för medlemmarna. Detta möte är främst avsett för de som missade det förra tillfället i slutet av september.

Vi kommer att dra delar av den presentation som visades i september som också visar grunden för den nu beslutade avgiftshöjningen. Självklart finns det också utrymme för frågor och diskussion.

När: 3 december
Var: 12:an (Lillåkersvägen 12B)
Tid: 10.00-12.30
Anmäl närvaro: styrelsen@brfkantarellen11.se

Vi kommer till en början att dra en gräns vid 15 deltagare. Om fler anmäler sig ser vi över att sitta mer trångt eller arrangera ytterligare en träff. Då lokalen är begränsad i storlek är det viktigt att de som inte var med på det förra mötet får prioritet att närvara. Anmälningar hanteras i den ordning de kommer in via mailen. 

Uppdaterad information om extra förråd i föreningen 

Styrelsen har beslutat att ytterligare skjuta upp en eventuell höjning/justering av priserna för de extra förråd som finns att hyra för boende i området. Därmed gäller de gamla priserna även för första kvartalet 2024. 

Ytterligare information om eventuell höjning/justering kommer i god tid innan 1 april 2024.  

Observera att detta endast gäller extra förråd, inte de nätförråd som finns i skyddsrummen i källargångarna som ingår i kostnaden för bostaden. Har du inte ett extra förråd berörs du inte av detta beslut. 

Notera även att de som framöver vill behålla dessa extra förråd ska underteckna det nya avtal som skickades ut under sommaren av förvaltaren, men att de nya priserna i det utskicket alltså inte gäller. 

Information om avgiftshöjning i HSB BRF Kantarellen 11 2024

Styrelsen har på styrelsemötet 2023-10-02  fattat beslut om att höja årsavgiften för medlemmarna i HSB BRF Kantarellen 11 under början av 2024. Höjningen kommer att vara på cirka 30 procent från dagens nivåer, men höjningen sker i två steg. Från den 1 januari 2024 höjs avgiften med 20 procent och från den 1 april höjs avgiften med ytterligare 10 procent. 

Anledningen till att avgiften höjs är framförallt att föreningen får mycket högre räntekostnader under kommande år i kombination med den allmänt ökade prisnivån i samhället. Den nya avgiften bedöms vara nödvändig för att vi ska klara löpande utgifter, som drift och underhåll, men även för att bygga buffert för framtiden och fortsätta att amortera.   

Föreningens ekonomiska situationen är överlag stabil, men med höga lån och därmed hög räntekänslighet är amortering en nödvändighet. Efter många år med stora projekt som genomförts i området har vi från i år påbörjat amortera på våra lån, något som vi måste fortsätta göra på en rimlig nivå.  

Styrelsen utesluter inte att det kan behövas ytterligare höjningar framöver beroende på ränteläge och den fortsatta ekonomiska utvecklingen i omvärlden. Vi bedömer dock att den nuvarande höjningen är en acceptabel balansgång mellan föreningens behov av ökade intäkter och att ändå hålla nere avgiften så mycket som möjligt för att underlätta för alla medlemmar i föreningen.  

Detta är också anledningen till att vi delar upp höjningen i två steg. På så sätt hoppas vi ge möjlighet till alla medlemmar att bättre kunna planera för den kommande höjningen.  

Beslutet från styrelsen är baserat på de ekonomiska underlag och analyser som redovisades under medlemsmötet 2023-09-27 . För de som inte kunde delta då kommer det att sättas upp nytt datum inom kort för att visa på samma beräkningar och siffror.  

/Styrelsen

Uppdatering tvättstugan – nu två bokningar per vecka/lägenhet 

Under våren begränsades möjligheten för boende att boka mer än en tid per lägenhet i tvättstugan. Anledningen var bland annat att försöka komma tillrätta med felaktig användning av utrustningen.

Detta har inneburit utmaningar för vissa av er som utnyttjar tvättstugan regelbundet varför vi nu utökat möjligheterna. Systemet är därmed uppdaterat så att tvättstugan går att boka två gånger per vecka och lägenhet vilket vi hoppas ska lösa eventuella problem.  

Angående elstödet

Föreningen har under sommaren ansökt om elstöd och även fått det beviljat. Styrelsen har beslutat att stödet tillfaller föreningen i stort och följaktligen kommer inget distribueras till enskilda medlemmar eller hyresgäster.

E-post direkt till styrelsen och internrevisorerna

Vill du nå styrelsen direkt med synpunkter, åsikter eller idéer om vårt område? Då kan du nu använda nedan adress. Vi har också satt upp en adress där alla medlemmar kan nå våra internrevisorer. Har du uppmärksammat något speciellt de bör känna till så tveka inte att skicka ett meddelande. 

Du når styrelsen på: 
styrelsen@brfkantarellen11.se 

Du når internrevisorerna på: 
internrevisor@brfkantarellen11.se 

Vi vill påminna om att dessa adresser inte ska eller kommer att användas för felanmälan och/eller rena förvaltningsfrågor. Dessa ska istället, precis som tidigare, skickas till kundservice@fastighetsagarna.se, via telefon på 08-617 76 00 eller via boendeappen.  

Mvh 

Styrelsen och internrevisorerna 

Medlemsmöte om föreningens ekonomi den 27 september

När: 27 september 

Tid: 18.30-21.00 

Var: Christinaskolans matsal 

 

Välkomna till medlemsmöte med fokus på vår gemensamma ekonomi i föreningen.  

 

Vi hoppas att så många som möjligt vill komma och höra mer om, samt diskutera, hur nutiden ser ut och vad framtiden kräver av oss som är bostadsrättsinnehavare i området. Under mötet går vi igenom nuläget, krav, förutsättningar och möjligheter framåt.  

 

Vatten kommer att finnas på plats, men inget ätbart denna gång.  

 

Med vänliga hälsingar, 

Styrelsen 

Viktig information om våra extra förråd – paus av tidigare beslut

Styrelsen har lyssnat på och gått igenom de kommentarer och åsikter som kommit in rörande de nya förrådsavtalen. Efter diskussion har vi kommit fram till följande.

Nuvarande styrelse står fortsatt bakom beslutet att se över och förnya såväl avtal som priser för de extraförråd som finns i föreningen. Det sätt förändringarna genomförts på har dock inte varit lyckat. Framförallt har processen gått för fort vilket bland annat haft följden att uppsägningstiden varit för kort för de som inte önskar ha kvar förråd. 

Styrelsen har därför beslutat att: 

  • Alla uppsägningar gäller fortsatt, men tiden förlängs till den 31 december 2023 
  • Under uppsägningstiden gäller tidigare avgift för respektive förråd 

Detta behöver du som har ett extraförråd i dag göra: 

  • Du som har tecknat ett nytt avtal eller på annat sätt meddelat att du vill behålla förrådet behöver inte göra någonting. Det gamla priset kommer att aviseras som vanligt för sista kvartalet i år.  
  • Du som har meddelat att du INTE vill ha kvar förrådet och INTE vill utnyttja den längre uppsägningstiden behöver inte göra någonting. Förrådet ska då vara tömt senast den 30 september. Ingen ytterligare kostnad kommer att aviseras för förrådet.
  • Du som har meddelat att du INTE vill ha kvar förrådet men VILL ha kvar förrådet till sista december kontaktar Fastighetsägarnas kundtjänst (kontaktuppgifter nedan). Förrådet kan då behållas till sista december enligt det tidigare priset som även kommer att aviseras för sista kvartalet. Det är viktigt att du hör av dig senast den 1 september

Har du frågor kring ovan, kontakta Fastighetsägarnas kundtjänst så hjälper de till:
kundservice@fastighetsagarna.se
08-617 76 00
Eller via appen (https://www.fastighetsagarna.se/boendeappen/)

Styrelsen kommer även att se över den nya prissättningen. Information om vad som gäller framåt kommer att kommuniceras i god tid innan sista december.  

Vi ber ödmjukt om ursäkt för att hanteringen inte varit optimal i frågan och har full förståelse för att det ställt till problem för berörda medlemmar. Det har aldrig varit avsikten med beslutet.

Detta gäller de extra förrådsutrymmen som kan hyras av boende i området. Det gäller ej de nätförråd i källargångarna som tillhör respektive lägenhet. Har du inget extra förråd eller inte fått ett nytt avtal att ta ställning till i början av sommaren behöver du inte göra någonting.

Mvh
Styrelsen