Bostadsrättsinnehavare har rätt att utan styrelsens tillstånd göra mindre förändringar i lägenheten, som t. ex. att lägga nya golv eller byta ut köksinredningen. Större ombyggnader som rör bärande väggar, elledningar, vattenledningar, avloppsledningar eller ventilation kräver styrelsens skriftliga medgivande samt att ombyggnaden sker utifrån ritningar som har godkänts av styrelsen.

Sänd följande blankett med bilagor kundservice@fastighetsagarna.se..

Ansökningsblankett om tillstånd för ändring i lägenhet

Våtrum
Vid ombyggnader av våtrum måste gällande branschregler följas. Ombyggnad av VVS-systemet får endast utföras av för uppgiften utbildad och godkänd person. Elarbeten får endast utföras av behörig fackman. Ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller det ordinarie nätet, måste först dokumenteras på ritning och godkännas av styrelsen.

Kök/badrum
Vid renovering av kök eller badrum måste följande lämnas tillsammans med ifylld ansökningsblankett:

– Byggentreprenörens försäkringsbrev
– Behörighetsbevis för att utföra våtutrymmesarbete
– Rörmokarens behörighetsbevis
– Elektrikerns behörighetsbevis

OBS: Efter utfört arbete vill vi ha en beskrivning av vilken sorts material man har använt som våtisolering. Om man i framtiden måste reparera en skada i rummet kan man då använda fabrikantens anvisningar.

Blandare
Alla blandare som monteras ska uppfylla krav för branschreglerna Säker Vatten, se här. Genom att använda en icke godkänd blandare finns det risk för bland annat läckage och överströmning av varmvatten till kallvattensidan, vilket kan ta lång tid och vara mycket kostsamt att reda ut i en stor förening. Om problem uppstår på grund av en blandare som inte uppfyller kraven kan lägenhetsinnehavaren komma att få stå för eventuella kostnader som föreningen har haft för felsökning, återställning med mera.

Ventilation
Torktumlare eller köksfläktar med motordriven fläkt får inte installeras så att fläkten driver in luft i fastighetens ventilationskanaler. Ventilationsöppningar får inte sättas igen.

Värmeelement
Värmeelement i badrum får inte ersättas med vattenburen handdukstork. Rören får inte pluggas då fastigheten har ett så kallat enrörs värmesystem.


Ordningsregler gällande renoveringsarbete

Störningar
All renovering som medför avstängning av vatten, omfattande buller eller annan olägenhet för grannarna måste aviseras i porten tre dagar i förväg. Ombyggnadsarbete får endast utföras: vardagar mellan kl 8 och 18 och lör- sön- och helgdagar mellan kl 10 och 15. OBS! Bilning får bara ske vardagar mellan kl 8 och kl 16.

Hissar
Hissen får inte uppehållas under längre tid. Skydda hisskorg och trapphusets golv och väggar vid transport. Hissen får inte överbelastas.

Byggavfall
Lägenhetsinnehavare ansvarar för att byggavfall forslas bort. Det får inte läggas i föreningens soprum eller container och inte heller belamra gemensamma utrymmen, som trapphus, källargångar, parkeringsplats och gård.

Uppställning av fordon
Fordon får uppställas utanför byggnaderna i högst 15 minuter för lastning och lossning. Särskilda tillstånd kan ges på grund av renoveringsarbete under begränsad tid.