Ingen person av idag kan ha missat den nya ekonomiska verkligheten vi står inför i Sverige. Det ekonomiska läget är bekymmersamt, kostnaderna stiger rejält för varor och tjänster. Riksbanken arbetar med alla tillgängliga medel för att stävja inflationen och den förändrade räntenivån påverkar vår förening negativt eftersom föreningen i dagsläget är högt belånad. Föreningens låneskuld är idag 420 miljoner kronor.

Styrelsen letar kontinuerligt efter möjligheter till kostnadsbesparingar, men ser även över hur vi kan öka föreningens intäkter. Ett exempel på detta är de parkeringsplatser där vi tidigare hade blomlådor som kostade föreningen stora belopp men nu istället återställts till parkeringsplatser som genererar inkomster, ett annat är de gamla hissrummen som nu byggs om till förråd som kan hyras ut. Den nuvarande styrelsen och kommande styrelsers uppgift är att säkerställa så amorteringar sker. Styrelsen planerar att börja amortera av föreningens skulder med 12 miljoner kronor i år.

Vi vill återigen påpeka att det inte är tillåtet att röka hasch eller marijuana i Sverige. Enligt svensk lag är det brottsligt att bruka narkotika. Var uppmärksamma på vad som händer i området och polisanmäl all typ av narkotikahantering. Tänk på att det är de som köper och nyttjar hasch, marijuana eller annan narkotika som skapar gängkriminaliteten och relaterad brottslighet.

Föreningsstämman

Snart är det dags för den årliga föreningsstämman. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och där fastställs bland annat resultat och balansräkningen för föregående år samt beslutas om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Dessutom väljs styrelse, valberedning och revisor för nästkommande år. Ovan nämnda är ett litet utdrag av vad som genomförs och beslutas på föreningsstämman och det är bostadsrättsägaren viktigaste möte under året.

För att en ekonomisk förening, som vår, ska fungera så demokratiskt som möjligt är det viktigt att så många som möjligt deltar och det är styrelsens förhoppning att så många som möjligt deltar och gör sin röst hörd.

Valberedningen

Valberedningen arbetar med att ta fram förslag till nästa års styrelse, vill du nominera någon till styrelsen eller kanske ställa frågor till valberedningen, kontakta dem då via e-post på adressen: valberedningenk112022@gmail.com.

Motioner

Motionstiden för förslag till beslut inför årsstämman gick ut den sista februari 2023, styrelsen kommer nu ta del del av dessa och besvara dem till årsstämman. Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar som tagit sig tiden att skicka in motioner till årets föreningstämma.

Medlemsmöte

Föreningens medlemsmöte är inplanerad till den 5:e april 2023. Styrelsen och fastighetsägarna kommer att informera om stort och smått kring vad som pågår i föreningen, men framför allt är mötet tänkt som ett forum där föreningens medlemmar kan ställa frågor och uttrycka synpunkter. Vi hoppas att så många som möjligt vill komma, så planera redan nu in dagen i kalendern.

Lägenhetsdörrar och brandskydd

Arbetet kring samköpserbjudande av säkerhetsdörrar och/eller brandbox för brevlåda fortgår och vi kommer kontakta de som lämnat intresseanmälan under vårkanten. En uppdaterad policy gällande regler kring lägenhetsdörrarna är under bearbetning och information kring denna kommer publiceras på vår hemsida www.brfkantarellen11.se under våren. Tänk på att utbyte av lägenhetsdörr alltid kräver styrelsens godkännande.

Tvättstugan

Med anledningen av att det inte finns nog med tvätttider för alla boenden som önskar tvätta i tvättstugan är bokningen av tvättstugan begränsad till ett tillfälle per vecka. Efter förändringen som genomfördes har tillgängligheten till tvättstugan förbättrats. Kostnaderna för tvättstugan har ökat signifikant med stigande elpriser och löpande underhåll, det är därför bra om man väljer ett tvättprogram med lägre värme då det kraftigt reducerar förbrukningen.

Förråd

De som önskar ett extra förråd kan anmäla intresse till Fastighetsägarna Service på kundservice@fastighetsagarna.se. Det finns olika typer av förråd, anmäl därför vilken typ av förråd ni är intresserade av. Förvaltaren återkommer därefter med besked om vad som finns tillgängligt. Förutom nätförråden i P2 garaget (62:50/förråd) finns även de gamla maskinrummen för hissarna (125:-/kvm) samt de gamla soprummen (125:-/kvm).

Elstödet och elpriset

Det första elstödet som började betalas ut den 20:e februari 2023 är endast avsett för hushåll med eget nätavtal. Boende i vårt område har inte eget nätavtal utan det är föreningen som står på nätavtalet. Elstödet som går till företag, juridiska personer och näringsidkare, dit vår bostadsrättsförening hör har ännu inte fått något elstöd. Om/när elstödet till bostadsrättsföreningen kommer, har styrelsen beslutat att dessa regleras mot elpriset. Elpriset ska, som tidigare meddelats, motsvara föreningens egna elkostnader utan tillägg.

Facebook och föreningens hemsidan

Styrelsens verktyg för kommunikation med boende och delägare är bl.a. vår hemsida www.brfkantarellen11.se och nyhetsbrevet. Däremot gäller inte detta Facebook. Många människor värnar sin integritet och det är därför inte önskvärt att tvinga boende att skapa ett Facebook konto. Facebookgruppen HSB Brf Kantarellen 11 är således enbart ett diskussionsverktyg för medlemmarna i vår förening. Styrelsen svarar inte på frågor eller inlägg gällande föreningen i
sociala medier i enlighet med föreningens kommunikationspolicy.

Styrelsen för HSB BRF Kantarellen 11