En medlem bad styrelsen att förtydliga inför stämman vad som händer om ”Nej”-alternativet till 12. Motion om lägenhetsdörrar och postfack får majoritet.

I grunden finns tre sätt att rösta om motionen, att motionen ska bifallas (ja till motionens förslag), avslås (nej till motionens förslag) eller bordläggas (skjutas upp), som också är styrelsens förslag. 

För att motionen ska bifallas krävs att minst 2/3 av rösterna kryssar ”Nej” OCH under ”Övrigt” skriver ”ja till motion § 12”, ”bifall till motion § 12” eller motsvarande. Då ska styrelsen ansöka hos hyresnämnden om tillstånd till ingrepp i lägenheterna.

För att motionen ska avslås krävs att minst 1/2 av rösterna kryssar ”Nej” OCH under ”Övrigt” skriver ”nej till motion § 12”, ”avslag till motion § 12” eller motsvarande.

I annat fall kommer motionen bli bordlagd och frågan skjuts upp till ny stämma som inte hålls enbart genom poströstning. Styrelsen har uttryckt avsikten att återkomma med förslag till stadgeändring, om att låta föreningen överta lägenhetsdörrarna och underhållsansvaret samt föreslå en upprustning av dörrarna och posthanteringen. 

Svaret har granskats av den jurist som blir mötesordförande.