Bortrest? Rösta ändå! Gör så här!

Varje medlem har fått ett unikt poströstformulär hem i brevlådan. Poströsten kan lämnas på papper alternativt inscannad eller avfotograferad och skickad med e-post.

Om du är bortrest och inte kommer åt ditt original så finns en sista utväg. Maila 2020@brfkantarellen11.se och be om hjälp att ändå kunna rösta på distans.

Mailadressen går direkt och bara till den jurist som ska skriva protokoll. Han säkerställer att du är du och är röstberättigad medlem.

Sista dag att lämna eller maila poströst är fredag den 26 juni 2020. Röster som kommer in efter kl. 23.59 den 26 juni kommer inte att beaktas. Rösta nu!

Förtydligande om nej till att bordlägga motion om lägenhetsdörrar och postfack

En medlem bad styrelsen att förtydliga inför stämman vad som händer om ”Nej”-alternativet till 12. Motion om lägenhetsdörrar och postfack får majoritet.

I grunden finns tre sätt att rösta om motionen, att motionen ska bifallas (ja till motionens förslag), avslås (nej till motionens förslag) eller bordläggas (skjutas upp), som också är styrelsens förslag. 

För att motionen ska bifallas krävs att minst 2/3 av rösterna kryssar ”Nej” OCH under ”Övrigt” skriver ”ja till motion § 12”, ”bifall till motion § 12” eller motsvarande. Då ska styrelsen ansöka hos hyresnämnden om tillstånd till ingrepp i lägenheterna.

För att motionen ska avslås krävs att minst 1/2 av rösterna kryssar ”Nej” OCH under ”Övrigt” skriver ”nej till motion § 12”, ”avslag till motion § 12” eller motsvarande.

I annat fall kommer motionen bli bordlagd och frågan skjuts upp till ny stämma som inte hålls enbart genom poströstning. Styrelsen har uttryckt avsikten att återkomma med förslag till stadgeändring, om att låta föreningen överta lägenhetsdörrarna och underhållsansvaret samt föreslå en upprustning av dörrarna och posthanteringen. 

Svaret har granskats av den jurist som blir mötesordförande.

Så här blir poströster till stämman hanterade

Pappersröster kommer till förvaltaren på föreningskontoret, som förvarar dem tryggt. Styrelsen håller sig bort från kontoret till dess att detta är klart.

Förvaltaren lämnar sedan över rösterna till två jurister, en som blir mötesordförande och en som ska skriva protokoll. De är anställda av Fastighetsägarna, där föreningen är medlem. Personerna är inte bekanta för styrelsen sedan tidigare. Frågan gick först till HSB:s jurister, men den här gången kunde ingen av dem ta på sig uppdraget.

Röster per mail till 2020@brfkantarellen11.se går direkt och bara till den biträdande juristen (en av de två) och annars inte till någon annan.

Sista dag att lämna eller maila poströst är fredag den 26 juni 2020. Röster som kommer in efter kl. 23.59 den 26 juni kommer inte att beaktas.

De två juristerna kommer samla och öppna rösterna, stämma av mot röstlängden, gå igenom och sammanställa resultatet. Två medlemmar med integritet kommer kontrollräkna rösterna och justera protokollet.

Alla röster ska vara sparade, åtminstone så länge som resultatet kan bli formellt ifrågasatt. De kommer bli hanterade med sekretess och enligt instruktioner från juristerna.

Poströsta!

Våren har varit krävande för alla. Coronapandemin gör att det mesta blir lite svårare. Men i veckan blev revisorerna klara med sin granskning av verksamhetsåret 2019. Så nu finns det som behövs för en ordinarie föreningsstämma, under de former som omständigheterna tillåter.

Idag får medlemmar kallelse, motioner och poströstningsformulär i sin brevlåda. Samma skickas med post för bostadsrätter utan en delägare på adressen. Andra handlingar finns här på hemsidan:

Poströsterna ska ha kommit till föreningen senast fredag den 26 juni. Det är lätt att rösta. Formuläret beskriver hur du gör.

Styrelsen, valberedningen och revisorerna har lagt mycket tid och energi på stora och mindre utmaningar. Nu hoppas vi att många röstar. Då blir det säkert riktigt bra, också framåt.

Tack för stort engagemang!

Carlos uppe till vänster, Maria uppe till höger, Linda mitten till höger, Per, Kerstin och Lena på nedre raden

Under 2019 och till årsstämman 2020 har några eldsjälar och trotjänare valt att runda av sin tid som förtroendevalda för föreningen, i styrelsen, som revisorer och som valberedare. Extra stort tack till Carlos Salazar, Bo Klintemar, Maria Björklund, Per Litzén, Lena Flinth, Jorge Vasconcelos, Kenneth von Rahmel och Attila Kriss som ställde upp för föreningen under många år. Tack också till Daniel Isacson, Samira McHaiter, Hans Jansson och Joakim Häll. Några har redan fått och andra kommer snart att få en blomma och en liten gåva.

Valberedningen, med Jan Nee, Per Litzén, Linda Röjås och Kerstin Forsberg, har lagt ner ett enormt arbete för att hitta nya kompetenta förmågor. Deras förslag presenteras inom kort. Tack för allt engagemang som gör föreningen så stark.

Överenskommelse med HSB

I slutet av mars bytte föreningen projektledning för stambyte och hissar m.m. (från HSB till Afry). Bytet blev nödvändigt efter mer än ett halvår av problem och frågor som inte blev ordentligt lösta och besvarade, trots ett extra stöd från Afry och granskning av en jurist. 

I början av året stod det klart att tilläggsarbeten för flera tiotals miljoner mer än budget var beställda redan under våren 2019. Den nya projektledningen från Afry tar nu fram en mer tillförlitlig slutkostnadsprognos ihop med Byggmästargruppen. 

Efter en tids diskussioner är styrelsen och HSB överens om avslutet. HSB avstår konsultarvode för en månad och föreningen behåller rätten att kräva skadestånd om det skulle framkomma att projektledningen är orsak till betydande skador. 

Det nya avtalet med Afry motsvarar det tidigare med HSB, både om åtagande och kostnad. Samarbetet mellan Afry, Byggmästargruppen och Kone har börjat bra. HSB fortsätter med boendesocialt stöd och som juridiskt biträde i hyresnämnden. Både styrelsen och HSB vill också diskutera hur samarbetet framåt kan bli bättre.

/Styrelsen